Blog

Hur fungerar bygglovet för utbyggnader?

Blog Img

May 16, 2023

Hur fungerar bygglovet för utbyggnader?

Bygglov är ett tillstånd som krävs för att utföra vissa typer av byggnadsarbeten. Detta inkluderar utbyggnader, vilket innebär att man bygger ut en befintlig byggnad. Bygglov är nödvändigt för att säkerställa att byggnadsarbetet uppfyller säkerhets- och miljökrav samt för att säkerställa att det inte stör grannarnas egendom eller omgivning.

För att ansöka om bygglov för en utbyggnad måste man lämna in en ansökan till kommunen där fastigheten är belägen. Ansökan måste innehålla ritningar som visar det befintliga byggnadsverket och hur utbyggnaden kommer att se ut. Kommunen kommer sedan att granska ansökan och avgöra om bygglovet ska beviljas eller inte. Om bygglovet beviljas måste man följa ritningarna och följa alla säkerhets- och miljökrav som fastställts av kommunen.

Ansökningsprocessen För Bygglov i Stockholm

Att ansöka om bygglov kan vara en krävande process, men med rätt förberedelser och kunskap om ansökningsprocessen kan det göras smidigt. I Stockholm finns det ett antal steg att följa för att ansöka om bygglov för en utbyggnad. Nedan följer en kort beskrivning av de tre huvudstegen i ansökningsprocessen för bygglov i Stockholm.

Förberedelse

Innan ansökan lämnas in måste man förbereda sig för att säkerställa att ansökan är komplett och korrekt. Förberedelserna inkluderar att ta fram ritningar och handlingar som krävs för ansökan. Det är också viktigt att informera grannar och styrelsen i bostadsrättsföreningen om planerna.

Inlämning

När ritningar och handlingar är klara kan ansökan lämnas in till Stockholms stad. Ansökan kan lämnas in via e-tjänsten eller på papper. Det är viktigt att se till att alla handlingar är med och att ansökan är korrekt ifylld. Ansökan ska innehålla information om byggnadens placering, utformning och materialval.

Bedömning

Efter att ansökan har lämnats in kommer Stockholms stad att bedöma ansökan och ta ställning till om bygglovet ska beviljas eller inte. Bedömningen kommer att ta hänsyn till bland annat byggnadens utformning, placering och påverkan på omgivningen. Om ansökan är komplett och korrekt ifylld kan processen gå snabbare.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara förberedd och ha kunskap om ansökningsprocessen för att ansöka om bygglov för en utbyggnad i Stockholm. Genom att följa de tre huvudstegen i ansökningsprocessen, förberedelse, inlämning och bedömning, kan man öka chanserna att få bygglovet beviljat.

Bygglovets Varaktighet Och Förlängning

När ett bygglov beviljas har det en giltighetstid på fem år från den dag bygglovsritningarna beviljades. Dessa fem år är uppdelade i två perioder, två plus tre år (2+3). Inom de första två åren måste det beviljade projektet påbörjas. Projektet måste sedan färdigställas inom de tre kommande åren.

Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas om sökanden ansöker om det. Vid en ansökan om förlängning ska byggnadsnämnden pröva åtgärden på nytt och fatta ett beslut om förlängning. Ett tidsbegränsat bygglov kan förlängas med högst 5 år i taget.

Det är viktigt att notera att möjligheten att ge tidsbegränsade bygglov för bostäder som gällde till den 1 maj 2023 förlängdes till den 1 maj 2028.